خطاهای نرم افزار کامفار COMFAR – شاخص NPV

  از بین خطاهای کامفار ایجاد شده در نتایج حاصل از اجرای فرمان محاسبات در نرم افزار کامفار تعداد دو خطا مربوط به شاخص مالی NPV و یا همانارزش فعلی خالص سرمایه گذاری است. خطای شماره ۱:           NPV کل سرمایه

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare