نگهداری و تعمیرات ناب – Lean Maintenance

نگهداری و تعمیرات ناب چیست ؟   نت ناب یک رویکرد نوین و نظام مند به سیستم نگهداری و تعمیرات است ، که با تبعیت از اصول ناب به حفظ ارزش ها ( Value ) و حذف زوائد ( Waste

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

تعریف کلی نگهداری و تعمیرات اصلاحی ( Corrective Maintenance ) یا CM

نگهداری و تعمیرات اصلاحی ( Corrective Maintenance ) فعالیتهایی هستند که به منظور حفظ تجهیز در سطح استاندارد به هنگام بروز شکست و یا پدید آمدن عیوب انجام می شود . این فعالیتها می توانند به منظور اصلاح و یا

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( مراقبت وضعیت) یا (Predictive maintenance (PDM)

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه “نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگرددکهجهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین ( اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره برداری انجام گردیده و براساس نتایج حاصله از آن ،زمان و نوع فعالیت نت

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare