نگهداری و تعمیرات ناب – Lean Maintenance

نگهداری و تعمیرات ناب چیست ؟   نت ناب یک رویکرد نوین و نظام مند به سیستم نگهداری و تعمیرات است ، که با تبعیت از اصول ناب به حفظ ارزش ها ( Value ) و حذف زوائد ( Waste

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ( Productive Maintenance ( TPM Total

نت بهره ور جامع چیست ؟ نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع TPM یک روش خاص در مدیریت نگهداری و تعمیرات است . اجرای این روش موجب خلاقیت و مشارکت تمامی پرسنل ( تولید وتعمیرات ) و بهبود مستمر در

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات (نت)

معرفی انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات :۱) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست ( Breakdown Maintenance ) ۲) نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( preventive Maintenance ( PM ۳) نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( مراقبت وضعیت ) ( PDM Predictive Maintenance)

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare