آشنایی با سیستمهای مدیریت مکانیزه نت CMMS

CMMS چیست؟ مخفف عبارت Computerized Maintenance Management System به معنی “سیستم مدیریت مکانیزه نت” است.تعاریف متعددی ولی در بسیاری از جنبه ها مشابه از CMMS ارائه می شود.یک تعریف جامع از CMMS عبارت است از : استفاده از فن آوری

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare