مقاله مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS-مطالعه موردی

مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS مطالعه موردی فرید پارسی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، شرکت مدیریت تولید برق بیستون محسن جوادی

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare