اهمیت برنامه ریزی و آمار

اهمیت برنامه ریزی و آمار بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare