پروژه طراحی و اجرای سيستم اطلاعات مديريت در مركز اطلاعات و مدارك علمی ايرانReviewed by Farid ParsiMehr on Apr 14Rating: 4.0

سیستم اطلاعات مدیریت MIS

دانلود پروژه طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مدیریت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

سیستم اطلاعات مدیریت
مستندات طراحی و اجرا
فهرست مطالب

فصل اول سیستم اطلاعات مدیریت
مقدمه
مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
انواع سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
سیستمهای اطلاعات مدیریت
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت
نیاز به یک پایگاه اطلاعات
مدلهای تصمیم گیری در سیستم اطلاعات مدیریت
ابعاد طبقه بندی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
فصل دوم مدل مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
مقدمه
نمودار منطقی سطح صفر سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
شرح اجزای مدل
فصل سوم مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: وضع موجود از دیدگاه کلان و سیستم های
اطلاعاتی
مقدمه
مدل سیستمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
وظایف رسمی
وظایف غیررسمی
مأموریت
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
سبک مدیریت
کارکنان
سیستم های پردازش تراکنشها
فصل چهارم ویژگی های کلی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
مقدمه
نقش سیستم اطلاعات مدیریت در مرکز
وضعیت سیستمهای اطلاعات سازمانی مرکز
استراتژی توسعه سیستم اطلاعات مدیریت مرکز  ‐
مفروضات طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
مؤلفه های فیزیکی
عملیات پردازش
خروجی ها
سطح استفاده از سیستم
حوزههای تحت پوشش
فصل پنجم تحلیل اطلاعات موردنیاز مدیران
مقدمه
استراتژی های تعیین اطلاعات موردنیاز مدیران
تولید اطلاعات موردنیاز مدیران از طریق تلفیق و ترکیب مشخصه های سیستم
سازمان
فهرست شاخصهای دسته بندی یا طبقه بندی ورود یها، فرایندها، و خروجی های مرکز به ترتیب حروف الفبا
عناوین کلی گزارشهای محیط داخلی مرکز
اطلاعات محیط خارجی مرکز
شناسایی اطلاعات موردنیاز مدیران از طریق پرسش از آنها
عناوین و شکل کلی گزارشهای سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
فصل ششم طراحی فیزیکی سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
مقدمه
نمودار فیزیکی سطح صفر سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
ساختار شبکه سیستم اطلاعات مدیریت
مشخصات گزارشهای سیستم اطلاعات مدیریت پس از تحلیل در مرحله طراحی فیزیکی
سطوح دسترسی و واحدهای سازمانی برای ورود اطلاعات به تفکیک گزارش ها
فصل هفتم اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
پیوستها
پیوست الف مراجع
پیوست ب مستندات شناسایی اطلاعات مورد نیاز مدیران از طریق پرسش از آنها
پیوست پ راهنمای تصمیم گیران
پیوست ت راهنمای راهبر سیستم
پیوست ث راهنمای کاربران نرم افزار

 

برای دانلود پروژه طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مدیریت MIS در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به لینک زیر مراجعه فرمایید :

دانلود

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare
دسته بندی شده در:        

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *