معرفی گرایش مدیریت سیستم و بهره وری در کارشناسی ارشد

(مجموعه مهندسی صنایع)

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است.

 

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است؛ ضمناً دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی‌باشند.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به منظور آموزش علوم و فنون اداره صنایع با تأکید بر کاربرد روش های کمی و نظام گرا در اداره امور صنعتی تدوین گشته است. از آنجا که روش های مورد استفاده در دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به آموزش و تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز وابستگی گسترده‌ای دارد، دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی به علت آگاهی از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت تا با آگاهی کافی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول به کار شوند.

مدیریت سیستم و بهره ‌وری در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی دارد. تلفیق احسن عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدف های تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد. با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، می‌توانند در زمینه‌های زیر فعالیت نمایند:

  • مدیریت واحدهای صنعتی.
  • تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائی های مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام‌گرا.
  • انجام تحقیق و بررسی در زمینه روش های مدیریت و بهبود این روش ها با توجه به شرایط ایران.

مدیریت سیستم و بهره وری در حسن اداره صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی و توسعه آنان در کشور نقشی کلیدی دارد. مدیریت سعی دارد از عوامل انسانی فیزیکی تحت اختیار مدیر بیشترین نتیجه را به دست آورد و عوامل مزبور را در جهت تحقق هدف‌های آتی که تعیین می‌کند به بهترین نحو توسعه دهد. با توجه به نقش مهم مدیریت در موفقیت سازمان‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و تحقیقاتی، دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره وری توسعه فراوانی یافته و آموزش مدیریت در جوامع توسعه یافته جایگاه رفیعی بدست آورده است. با پیچیده ‌شدن وگسترش سازمان‌ها و پیشرفت علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره وری، مدیران باید علاوه بر اطلاعات تخصصی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

در رفع نیاز مبرم مزبور جهت تربیت مدیران سیستم و بهره وری، رشته مهندسی صنایع در آموزش عالی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. در دوره کارشناسی مهندسی صنایع، ضمن آموزش مبانی مهندسی، مبانی علوم و فنون لازم جهت افزایش کارآیی و بهبود مدیریت در سازمان‌های صنعتی نیز آموزش داده می‌شود. از آنجا که در دوره‌های کارشناسی ارشد هر رشته، زیرمجموعه‌های دوره کارشناسی آن رشته با عمق بیشتری آموزش داده شده و مورد تحقیق وتفحص قرار می گیرد، لذا با توجه به نیاز مبرم کشور، یکی از دوره‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع باید بر آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری متمرکز شود. نیازهای موجود در صنایع ایجاب می‌نماید که مجموعه ای از دروس رشته مهندسی صنایع که برای بهبود مدیریت سیستم و بهره وری مفید و مؤثر است، در سطح کارشناسی ارشد برای مدیران ارائه شود.

متأسفانه در کشورهای درحال توسعه به امر آموزش و تربیت مدیران در زیر بخش‌های صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی توجه کافی مبذول نمی‌شود. در کشورهای مزبور یکی از مهمترین تنگناهای توسعه، کمبود مدیرانی است که با‌ آگاهی از دانش و فنون مدیریت بتوانند امکانات موجود در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را به نحو احسن تلفیق نموده و به کارگیرند و با ارائه بیشترین نتیجه، رشد و توسعه آن کشورها را تسریع نمایند.

برنامه درسی مدیریت سیستم و بهره‌وری و تعداد واحدها:

رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۵ واحد آن را دروس اجباری، ۹ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

دروس جبرانی:

واحد نام درس ردیف
۳ تحقیق در عملیات ۲ ۱
۳ احتمال و آمار مهندسی ۲
۳ حسابداری صنعتی ۳
۳ اقتصاد کلان ۴

دروس اجباری:

۱۵ واحد زیر واحدهای اجباری می باشند:

واحد نام درس ردیف
۳ کنترل تولید ۱
۳ مدیریت عملیات ۲
۳ برنامه ریزی و بهره وری ۳
۳ برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ۴
۳ رهبری و سازمان ۵
۳ مدیریت منابع انسانی ۶

دروس اختیاری:

دانشجویان می بایست از واحد های زیر ۱۲ واحد را به اختیار بگذرانند:

واحد نام درس ردیف
۳ تصمیم گیری چند معیاره ۱
۳ مدیریت تکنولوژی ۲
۳ بازاریابی ۳
۳ مدیریت مالی ۴
۳ سیستم های پویا(۱) ۵
۳ فرایند های احتمالی و احتمال کاربردی ۶
۳ اقتصاد سنجی ۷
۳ شبیه سازی کامپیوتر ۸
۳ پیش بینی و تحلیل سری های زمانی ۹
۳ سیستم های صف ۱۰
۳ سیستم های فازی در برنامه ریزی و تصمیم گیری ۱۱
و در پایان ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه پژوهشی.

دانشگاه های پذیرنده:

دانشگاه هایی که بر اساس دفترچه انتخاب رشته  کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری پذیرش دانشجو دارند:

دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری براساس دفترچه انتخاب رشته  کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
ردیف نام دانشگاه
۱ دانشگاه تربیت مدرس
۲ دانشگاه خوارزمی تهران
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴ دانشگاه صنعتی شریف
۵ دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان)
۶ دانشگاه علم و صنعت ایران
۷ دانشگاه یزد
۸ دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه
۹ دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال
۱۰ دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۱۱ دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش
۱۲ دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
۱۳ دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۱۴ دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
۱۵ سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۶ مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
۱۷ مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
۱۸ مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) – یزد
۱۹ مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی
۲۰ مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۱ مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
۲۲ مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولاد شهر اصفهان
۲۳ مؤسسه غیرانتفاعی فن ودانش – ساوه
۲۴ مؤسسه غیرانتفاعی کاسپین – البرز قزوین
۲۵ مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان
۲۶ مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *